Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 11/XII/20I8 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 24.12.2018r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
dla przeprowadzenia naboru na wyższe kierownicze stanowisko
urzędnicze Inspektora Ochrony Danych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Stara Kiszewa
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 9/XII/20I8 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 24.12.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w
celu dokonania oceny ofert na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu
,,Senior "
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 7/XII/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 17.12.2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok
16.01.2019 więcej
Zarządzenie N r 6/XII/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzieżawę na okres 10
lat.
13.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 4/XII/20I8 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok.
13.12.2018 więcej
Zarządzenie nr 5/XII/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - specjalisty ds. inwestycji
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 3/12/18 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
10.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 2/XI/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok.
10.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1/XI/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok.
10.12.2018 więcej
Zarządzenie nr 379/XI/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa
28.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się