Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 115/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Żłobka ,,Stokrotka" w Starej Kiszewie,
udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych,
udzielania pełnomocnictwa
12.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 114/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok
12.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 113/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami wsi ,,Chrósty" w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zmianę
urzędowej nazwy miejscowości ,,Chrósty" na ,,Nowa Kiszewa
Chrósty"
27.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 112/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania rzeczoznawców
do przeprowadzenia szacowania na terenie Gminy Stara Kiszewa,
zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji
Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu
przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj
wylęgowych, pasz oraz sprzętu
17.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 111/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
obejmującego ubezpieczenie pojazdów oraz mienia i
odpowiedzialności zamawiającego, zgodnie z ogłoszeniem o
zamówieniu nr 500057-N-2020 z dnia 02.01.2020 r.
17.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 110/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania
zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
17.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 109/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na 2020 rok oraz
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok
17.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 100/XI/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Stara Kiszewa
10.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 108/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2030
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 107/XII/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2019 rok
08.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się