Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kiszewie z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Stara Kiszewa bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
19.04.2017 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kiszewie z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Stara Kiszewa zarządzonych na
dzień 21 maja 2017 r.
19.04.2017 więcej
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kiszewie z dnia 4 kwietnia 2017
w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Kiszewa
zarządzonych na 21 maja 2017 r.
04.04.2017 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 marca
2017 r. powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Starej
Kiszewie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy
28.03.2017 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków
Gminnej Komisji Wyborczej powoływanej dla przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kiszewa w okręgu
wyborczym nr 13, zarządzonych na dzień 21 maja 2017 r.
07.03.2017 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku
o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców
niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Stara Kiszewa w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na
dzień 21 maja 2017 r.
07.03.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 3 marca 2017 r
OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 3 marca 2017 r
03.03.2017 więcej
KOMUNIKAT Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 1 marca 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Kiszewa w okręgu
wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 21 maja 2017.
02.03.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kiszewa
w okręgu wyborczym Nr 13
01.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się