Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej
aglomeracji Stara Kiszewa i wyznaczenia nowej aglomeracji Stara
Kiszewa
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
rok 2020
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2030
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania
inwestycyjnego ,,Przebudowa układu drogowego w Starej Kiszewie w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 214"
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stara
Kiszewa na 2020 rok
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2019
03.01.2020 więcej
Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia woli wspólnej
projektu pn.: ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 2412G na odcinku od
skrzyżowania z DW 214 do km 1 960 Nowe Polaszki
17.12.2019 więcej
Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym
17.12.2019 więcej
Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
planu potrzeb na rok 2020 w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w Gminie Stara Kiszewa w tym w ramach Programu
Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego
17.12.2019 więcej
Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia Gminy Stara Kiszewa do realizacji Programu
,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2019-2020 w
ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
17.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się