Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr V/34/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa
Uchwała Nr V/34/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 31 grudnia
2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stara Kiszewa na
2019 rok.
09.01.2019 więcej
Uchwała nr V/33/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2018
07.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR IV/32/2018 RADY GMINY STARA KISZEWA
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy
Stara Kiszewa na rok 2019.
07.01.2019 więcej
Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028
07.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY STARA KISZEWA
z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Miejskiej Kościerzyna realizację zadania pn. "Utworzenie na
bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka
precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób
cywilizacyjnych - etap l"
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania Ścieków i pzekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
03.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY STARA KISZEWA
z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara
Kiszewa, stanowiącej własność osoby fizycznej.
03.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY STARA KISZEWA
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w
szkole i w domu " na lata 2019-2023.
03.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY STARA KISZEWA
z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z
pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
03.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY STARA KISZEWA
z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia programu osłonowego
Gminy Stara Kiszewa ,,Posiłek w szkole i w domu na lata
2019-2023"
03.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się