Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLIV/261/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa
w sprawie: zmiany Uchwały nr XLI/238/2018 Rady Gminy Stara
Kiszewa z dnia 23 kwietnia 2018 r w sprawie podziału Gminy
Stara Kiszewa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
05.09.2018 więcej
Uchwała nr XLIV/260/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 22 sierpnia 2018 r- w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Stara Kiszewa,
05.09.2018 więcej
Uchwała nr XLIV/259/2018 Rady Gminy w Starej Kiszewie
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stara Kiszewa.
05.09.2018 więcej
UCHWAŁA NR XLIV/258/2018 RADY GMINY STARA KISZEWA
z dnia 22- 08- 2018 r. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM EDUKACYJNEGO GMINY STARA KISZEWA
05.09.2018 więcej
UCHWAŁA NR XLIII/257/2018 RADA GMlNY STARA KISZEWA
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie
09.07.2018 więcej
Uchwała nr XLlll/256/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Stara Kiszewa
09.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR XLIII/255/2018 RADY GMINY STARA KISZEWA
z dnia 29 czewvca 2018 r. w sprawiez wyrażenia zgody na
utworzenie rniejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na
terenie Gminy Stara Kiszewaw 2018 roku
09.07.2018 więcej
Uchwała nr XLII/254/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Stara Kiszewa z tytułu wykonania budżetu za 2017
rok.
29.06.2018 więcej
UCHWAŁA NR XLII/253/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Stara Kiszew a za 2017 rok
29.06.2018 więcej
UCHWAŁA NR XLII/252/2018 RADY GMINY STARA KISZEWA
z dnia 21 częrwca 2018 roku w sprawie: ustalenia sezonu
kąpielowego na tęrenie Gminy Stara Kiszewa
29.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się