Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Pomorskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości
,,Chrósty" na ,,Nowa Kiszewa Chrósty"
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi
Gminy na oddanie w najem Poczcie Polskiej S.A. lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Stara Kiszewa, przy
ul. Ogrodowej 1 położonego na działce nr 375/1 z
przeznaczeniem na Urząd Pocztowy
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara
Kiszewa, stanowiącej własność osób fizycznych
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
realizacji w latach 2018/2019 Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Stara Kiszewa
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/101/2020 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej
Szkoły Podstawowej w Nowych Polaszkach
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/99/2020 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Stara Kiszewa
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/98/2020 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o
uznanie lasów za ochronne
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/97/2020 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa na rok 2020
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/100/2020 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt
Gminy Stara Kiszewa
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej
aglomeracji Stara Kiszewa i wyznaczenia nowej aglomeracji Stara
Kiszewa
03.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się