Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Stara
Kiszewa, stanowiących własność osoby fizycznej
04.09.2019 więcej
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów
04.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w
ramach PROW 2014-2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 208059G na odcinku Stara
Kiszewa-Kozia"
04.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2019
04.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028
04.09.2019 więcej
Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara
Kiszewa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września
2019 r.
14.08.2019 więcej
Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Starej Kiszewie
14.08.2019 więcej
Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2019
14.08.2019 więcej
Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028
14.08.2019 więcej
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
VIII/49/2019 Rady Gminy stara Kiszewa z dnia 17 maja 2019 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
18.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się