Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Kiszewa
Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach
Konarzyny, Cięgardło, Olpuch, Chwarzenko i Stara Kiszewa wraz z
rozbudową oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie
29.01.2018 więcej
Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Chwarzenko-Foshuta
PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 548
000 EURO
25.01.2018 więcej
Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Wilcze Błota - Nowe Polaszki
Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Wilcze Błota - Nowe
Polaszki
03.01.2018 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie
2.500.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego
oraz sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i
kredytów
16.10.2017 więcej
RG-ZP.272.9.2017 Zaproszenie do składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stara Kiszewa
10.10.2017 więcej
Ogłoszenie nr 585098-N-2017 z dnia2017-09-07 r.
Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Czerniki - Stare
Polaszki.
07.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości
30.000 euro, Gmina Stara Kiszewa zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie zamówienia obejmującego: Pełnienie nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia budowy przy
realizacji projektupn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w
miejscowości Konarzyny, Cięgardło, Olpuch, Chwarzenko i Stara
Kiszewa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starej
Kiszewie”, współfinansowanego w ramach Regionalnego programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
16.08.2017 więcej
Ogłoszenie nr 512630-N-2017 z dnia 2017-05-19
Gmina Stara Kiszewa: Przebudowa drogi transportu rolnego w
miejscowości Stare Polaszki Ogłoszenie o zamówieniu - roboty
budowlane
19.05.2017 więcej
Ogłoszenie nr 505740-N-2017 z dnia 2017.05.15
Gmina Stara Kiszewa: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w
miejscowościach Konarzyny, Cięgardło, Olpuch i Stara Kiszewa z
rozbudową oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie dla zadania
(części) 1 i 2
15.05.2017 więcej
RG.ZP.272.3.2017 Zaproszenie do składania ofert
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro Gmina Stara Kiszewa zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie zamówienia obejmującego: Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 208011G na odcinku Stara Kiszewa -
Bartoszylas”.
29.03.2017 więcej