Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 016/g271/D/V/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2030
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
13.01.2020 więcej
Uchwała Nr 236/g271/F/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata
2020-2030
18.12.2019 więcej
Uchwała Nr 237/g271/P/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok
18.12.2019 więcej
Uchwała Nr 203/g271/K/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wydania opinii o
możliwości spłaty przez Gminę kredytu w kwocie 3.000.000 zł
23.10.2019 więcej
Uchwała Nr 186/g271/B/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 6 września 2019 r. w sprawie opinii przedłożonej przez
Wójta Gminy Stara Kiszewa informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku
14.10.2019 więcej
Uchwała Nr 198/g271/K/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o
możliwości spłaty przez Gminę Stara Kiszewa pożyczki w
kwocie 848.377 zł
14.10.2019 więcej
Uchwała Nr 123/g271/A/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 16 maja 2019 r. zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Stara Kiszewa w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Stara Kiszewa z tytułu wykonania budżetu za 2018
rok
14.10.2019 więcej
Uchwała Nr 068/g271/R/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Stara Kiszewa za 2018 rok wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
04.04.2019 więcej
Uchwała Nr 042/g271/D/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o: - możliwości
sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w
uchwale budżetowej Rady Gminy Stara Kiszewa na rok 2019, -
prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Stara Kiszewa na
lata 2019-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych
zobowiązań.
15.03.2019 więcej
Uchwała Nr 240/g271/P/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały budżetowej Gminy Stara Kiszewa na 2019 rok oraz
możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
15.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się