Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Porozumienie
z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powierzenia do wykonania
Gminie Stara Kiszewa zadania publicznego Powiatu Kościerskiego z
zakresu edukacji publicznej, polegającej na prowadzeniu szkoły
ponadpodstawowej (dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej) -
Branżowej Szkoły I Stopnia w Starej Kiszewie
15.11.2019 więcej
Zamówienie na usługi pocztowe
świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Starej
Kiszewie
12.09.2019 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 10 września 2019 r. o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Stara Kiszewa wykazu nieruchomości
12.09.2019 więcej
Rokowania na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kiszewa
Podmiotem rokowań jest samochód strażacki marki Mercedes
17.07.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze na ławników na kadencję 2020-2023
Ogłoszenie o naborze na ławników na kadencję 2020-2023
06.06.2019 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Konarzyny
obejmującego działki nr ewid. 485/1, 163/10, 292/2, 292/14,
292/17
24.01.2019 więcej
RG.ZP.272.12.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Gmina Stara Kiszewa zaprasza do złożenia oferty na dostawę
wyposażenia do obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie
gminy Stara Kiszewa w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego
wyposażenia do obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie
gminy Stara Kiszewa”
16.11.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie
13.09.2018 więcej
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
05.09.2018 więcej
Ogłoszenie Wója Gminy Stara Kiszewa
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016, poz. 1579 za
zmianami)Wójt Gminy Stara Kiszewa Informuje
19.09.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się