2017-05-18

Ogłoszenie o naborze

 

Wójt Gminy Stara Kiszewa

ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji

w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stara Kiszewa

 

 

 

Miejsce  wykonywania pracy – Urząd Gminy Stara Kiszewa  

Wymiar czasu pracy- pełny etat

 

 

I.    Wymagania związane z wykonywaniem  pracy na  stanowisku:   

 

 1.      Wymagania konieczne dla osób biorących udział w naborze:

 

§  obywatelstwo polskie;

§  pełna  zdolność  do czynności prawnych  oraz  korzystanie w pełni z  praw publicznych;

§  wykształcenie wyższe na kierunku odpowiadającym zadaniom wykonywanym na stanowisku;

§  znajomość przepisów ustaw o rachunkowości, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa,
o podatkach i opłatach lokalnych;

§  osoba nie karana za  przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

§  nieposzlakowana opinia,

§  stan  zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.      Wymagania pożądane dla osób biorących udział w naborze:

 

§  staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie wykonywania zadań;

§       znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość aplikacji Word, Excel;

§  predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, wysokie umiejętności komunikacyjne.

 

II.   Wymagane  dokumenty:

 

§  CV, list motywacyjny;

§  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

§  kwestionariusz  osobowy;

§  oświadczenie, że  kandydat nie był  karany;

§  oświadczenie kandydata, że  posiada pełną  zdolność do czynności prawnych, posiada nieposzlakowaną opinię, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

III.   Zakres   zadań  na  stanowisku:

 

§  prowadzenie ewidencji  księgowej podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

§  uzgadnianie z pracownikiem ds. księgowości budżetowej wpływów z tytułu podatków lokalnych;

§  prowadzenie windykacji  należności z tytułu  podatków lokalnych, w tym wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków do sądu o wpis hipotek przymusowych, stosowanie innych środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami prawa;

§  prowadzenie ewidencji upomnień z tytułów wykonawczych;

§  prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości nadpłat z tytułu podatków lokalnych,     przygotowywanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczanie nadpłat;

§  przygotowywanie postępowań o sposobie zarachowania wpłaty;

§  dokonywanie kwartalnych przypisów odsetek zaległości;

§  dokonywanie odpisów aktualizacyjnych zaległości w okresach bilansowych;

§  dokonywanie  rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych;

§  sporządzanie  zestawienia za inkaso podatków;

§  kontrola kont księgowych oraz uzgodnień sald;

§  wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach;

§  przygotowywanie  danych do sporządzenia sprawozdań finansowych, kontrolnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z zakresu prowadzonych spraw;

§  sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu oaz sprawozdań z wykonania budżetu;

§  przyjmowanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

 

  IV.   Sposób i termin składania ofert

 

Oferty należy składać  w  zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Konkurs na  stanowisko  podinspektora
ds. księgowości podatkowej i windykacji "
w  sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kiszewa 
pok. Nr 2 w  terminie do 31 maja 2017  r. do godz. 15.30.

Oferty, które  wpłyną  po określonym terminie pozostaną  bez rozpatrzenia.

Konkurs  przeprowadzi  komisja  powołana  przez  Wójta Gminy Stara Kiszewa.

Lista  kandydatów, którzy  spełnili wymagania  formalne oraz  informacja o wynikach naboru zostaną ogłoszone  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Kandydaci  zakwalifikowani zostaną  powiadomieni  o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z kadrową Urzędu Panią Wiesławą Mazur nr tel. /58/ 687 60 40.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej w okresie do 3-ch miesięcy od momentu zatrudnienia zakończonej egzaminem
( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

 

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o nie karalności będzie wymagane od osoby zatrudnionej
w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę. Wymagane  dokumenty -  list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą - „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z  ustawą z  dnia 29.08.1998 r. o ochronie danych osobowych.

 

V.   Dodatkowe informacje

 

§   Zasady wynagradzania  zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 18 marca 2009 r.
w  sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych;

§   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekraczał wskaźnik 6%.

 

Wójt Gminy

/-/ Marian Pick

 

Stara Kiszewa, dnia 18 maja 2017 r.

Załączniki

  Ogłoszenie o naborze.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór kwestionariusza.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór oświadczenia.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się