Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 14 lutego 2020 r. Wójt Gminy zawiadamia, że na wniosek
Inwestora: Gmina Stara Kiszewa, ul Ogrodowa 1, 83-430 Stara
Kiszewa z dnia 20.11.2019 r. wydana została decyzja o umorzeniu
postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach nr
RG-OŚ.6220.5.8.2019.2020 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Remont
drogi gminnej nr 208005G w miejscowości Stary Bukowiec"
18.02.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia pn. : ,,Remont drogi gminnej nr
208005G w miejscowości Stary Bukowiec, gmina Stara Kiszewa"
24.12.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia pn: ,,Przebudowa drogi gminnej nr
288051G Pałubin - Górne Maliki, gmina Stara Kiszewa
24.12.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 grudnia 2019 r. Wójt Gminy zawiadamia, że na wniosek
Inwestora: Gmina Stara Kiszewa z dnia 25 września 2019 r. wydana
została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr
RG-Oś.6220.3.8.2019 dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej w m. Olpuch
24.12.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 9 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Stara Kiszewa zawiadamia,
że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na
wniosek Inwestora Sendom Domy Drewniane Seweryn Mazur dla
przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa hali magazynowej na działce
nr 53/10 obręb Stara Kiszewa (220608_2.2017), gm. Stara Kiszewa,
powiat kościerski, województwo pomorskie
11.12.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
11.12.2019 więcej
Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 12 listopada 2019 r. W celu zapewnienia stronom pełnego
i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na: ,,Rozbudowie sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji ściekowej w miejscowości olpuch na działkach o nr
ewiden.: dz.nr. 20/1, 26/4, 26/9, 26/10, 26/12, 26/17, 26/18,
26/19, 26/20, 26/21, 26/22, 27/1, 27/15, 27/16, 27/19, 30/1,
30/6, 30/7, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/14, 30/16, 30/17,
30/19, 30/20, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36/1, 37/5, 37/6, 37/11,
37/12, 37/13, 37/17, 37/18, 39, 40/1, 40/2, 41/3, 41/4, 42, 43,
44, 45, 47, 50, 53/8, 82/3, 82/6, 82/7, 88/1, 88/2, 88/3, 88/17,
88/18, 92/1, 92/3, 93/1, 95/2, 95/3, 95/4, 99, 103, 107, 108,
109, 116/1, 116/4, 119/4, 119/5, 340, 349, 351, 366, 390, 424,
425, 467, 664, 665, 667, 668, 673 obręb geodez. Olpuch, gm.
Stara Kiszewa, powiat kościerski, woj. pomorskie"
13.11.2019 więcej
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o procedurze udziału społeczeństwa
z dnia 12 listopada 2019 r. Wójt Gminy Stara Kiszewa podaje do
publicznej wiadomości informację o procedurze udziału
społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa otwartego zbiornika wodnego na
działce o nr 120/43 obręb Górne Maliki, gm. Stara Kiszewa,
powiat kościerski, woj. pomorskie".
13.11.2019 więcej
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego
o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu,
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw (tzw. ,,uchwały antysmogowej
dla województwa pomorskiego")
28.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się