Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na
środowisko
01.10.2019 więcej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RG-Oś.6220.5.36.2017.2019
Dotycząca wniosku Inwestora Pana Mateusza Jereczek, zam. Nowy
Bukowiec, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha
Błaszkowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego
na ,,zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego o
obsadzie 40 DJP na budynek inwentarski o obsadzie 140 DJP na
działce nr 105 położonej w obrębie geodez. Nowy Bukowiec"
08.08.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 7 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Stara Kiszewa zawiadamia,
że na wniosek Inwestora P. Mateusza Jereczek zam. Nowy Bukowiec,
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Wojciecha Błaszkowskiego
z dnia 21.09.2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach nr RG-OŚ.6220.5.36.2017.2019 dla
przedsięwzięcia polegającego na ''zmianie sposobu użytkowania
budynku inwentarskiego o obsadzie 40 DJP na budynek inwentarski o
obsadzie 140 DJP na działce nr 105 położonej w obrębie
geodezyjnym Nowy Bukowiec, gmina Stara Kiszewa, powiat
kościerski, województwo pomorskie."
06.08.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 11 lipca 2019 r. o zebranych dowodach przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o procedurze
udziału społeczeństwa
13.05.2019 więcej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RG-OŚ.6220.8.17.2016.2019
Dotycząca wniosku Pana Krzysztofa Wons w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego
przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku obory na 60
DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 42
położonej w obrębie geodezyjnym Wilcze Błota, gm. Stara
Kiszewa".
04.02.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 4.02.2019 r.
Wójt Gminy zawiadamia, że na wniosek Pana Krzysztofa Wons z
dnia 8.11.2016r. wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach nr RG-OŚ.6220.8.17.2016.2019 dla
przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku obory 60 DJP w
isteniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 42 położonej
w obrębie geodezyjnym Wilcze Błota, gm. Stara Kiszewa".
04.02.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 25.01.2019 r.
Wójt Gminy Stara Kiszewa zawiadamia, że na wniosek Pana
Grzegorza Siatkowskiego zam. Bożepole Szlacheckie 13 z dnia 9
stycznia 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach nr RG-OŚ.6220.1.12.2018.2019 dla
przedsięwzięcia pn, ,,Budowa budynków letniskowych oraz
budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz z wydzieleniem działek na działce nr 230/16
położonej w obrębie geodezyjnym Lipy", gm. Stara Kiszewa
25.01.2019 więcej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich RG-OŚ.6220.1.12.2018.2019
Dotycząca wniosku Pana Grzegorza Siatkowskiego zam. Bożepole
Szlacheckie 13 z dnia 9 stycznia 2018 r. dla przedsięwzięcia
pn. ,,Budowa budynków letniskowych oraz budynków gospodarczych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z
wydzieleniem działek na działce nr 230/16 położonej w
obrębie geodezyjnym Lipy", gm. Stara Kiszewa.
25.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
Dnia 9.01.2019 r. na wniosek Pana Jakuba Dobrzyńskiego zam.
Rokocin os. Polanki 6, 83-200 Starogard Gdański z dnia
12.09.2017 r. wydana została decyzja odmawiająca o
środowiskowych uwarunkowaniach nr RG-OŚ.6202.4.19.2018.2019 dla
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa otwartego zbiornika wodnego na
działce o nr 120/43 obręb Górne Maliki, gm. Stara Kiszewa,
powiat kościerski, województwo pomorskie".
09.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się