Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 22.12.2017 r.
Wójt Gminy Stara Kiszewa działając zgodnie z art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r.
02.01.2018 więcej
Obwieszczenie
RG-OŚ.6220.5.11.2017
29.11.2017 więcej
RG-OŚ.6220.5.7.2017 Obwieszczenie
RG-OŚ.6220.5.7.2017 Obwieszczenie
28.11.2017 więcej
RG-OŚ.6220.5.1.2017 OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r., poz.
1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Stara Kiszewa.
22.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego
20.03.2017 więcej
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko
24.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
09.01.2017 więcej
RG-GP.6733.26.1.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
RG-GP.6733.26.1.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
05.10.2016 więcej
12345