Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995r.
Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1295 ze zm.) Wójt
Gminy Stara Kiszewa podaje do publicznej wiadomości informacje o
dodatkowym polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia w
roku gospodarczym 2018/2019 przez Koło Łowieckie ,,Bór".
18.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 16.01.2019r. w sprawie zakończenia postępowania
dowodowego w celu wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi
leśnej na terenie działek nr 901,
902,904,905,938,939,934,935,996,994,816,817,820,821,852,854
położonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny
17.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 11.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
linii kablowej SN-15kV na działkach o nr ewidencyjnym 34/3,
35/21, 36/2 obr. geodezyjny Lipy, gmina Stara Kiszewa
14.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 11.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi
(wymiana stanowisk słupowych linii napowietrznej SN-15kV na nowe
typu E oraz wymiana linii napowietrznej Sn-15kV), na działkach o
nr ewidencyjnym 297, 296, 294, 36/1, 36/5, 28, 27, 19/2, 15,
14/3, 13, 12, 212, 213/2, 214, 216/7, 217/1, 218/2, 204, 219/4
obr. geodezyjny Góra oraz budowa linii kablowej SN-15kV na
działce nr 294 obr. Góra, gmina Stara Kiszewa
14.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 8.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
linii kablowej SN 15kV i nN 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne
na działkach nr 148 i 149/4 w obrębie geodezyjnym Chwarzenko
oraz na działce nr 132 w obrębie geodezyjnym Foshuta, gm. Stara
Kiszewa
07.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania pzestrzennego dla fragmentu obrębu geod. Olpuch
(dot. dz. geod. nr 148 i 282/31) oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategniczej oceny oddziaływania na środowisko
w w/wym projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
07.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 3.01.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego - przebudowie drogi leśnej na terenie działek nr
901, 902, 904, 938, 934, 935, 996, 994, 816, 817, 821, 852, 854
03.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 2 stycznia 2019 r.
03.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zakończenia postępowania
dowodowego i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego
materiału dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
wraz z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach
Cięgardło i Olpuch na działkach nr 142/4, 145/15, 148/2,
145/16, 339, 517/4, i 518 w obrębie geodezyjnym Olpuch, gm.
Stara Kiszewa
21.12.2018 więcej
RG-OŚ.6220.1.10.2018 Obwieszczenie
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o procedurze
udziału społeczeństwa
21.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się