Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 29.06.2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie
29.06.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 12.06.2018
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i
sieci kanalizacji ściekowej wraz z uzbrojeniem, planowanej na
działkach o nr ewidencyjnym 43/2, 45/3, 45/6, 45/7, 195/6,
201/1, 201/2, 202/1, 202/3, 202/4, 203/1, 203/2, obr. geodezyjny
Chwarzno.
14.06.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 12.06.2018
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz
z uzbrojeniem, planowanej na działkach o nr ewidencyjnym dz. nr
128, obr. Foshuta, dz. nr 147, 148 obr. geodezyjny Chwarzenko
14.06.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 12.06.2018
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na demontażu istniejącej stacji
transformatorowej
14.06.2018 więcej
Obwieszczenie
Znak sprawy: RG-GP.6730.37.7.217.2018
04.06.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 16.05.2018 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej
nn 0,4 kV, zasilającej zespół budynków jednorodzinnych na
działkach nr 105 i 176/1 w obrębie geodezyjnym Kobyle
16.05.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 20.04.2018 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego
07.05.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 30.03.2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektorenergetycznej linii
kablowej nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach
nr 151/3, 151/4, 150/3 w miejscowości Chwarzenko, gm. Stara
Kiszewa, na działkach nr ewid. 583, 147 położonych w
miejscowości Chwarzenko.
23.04.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 30.03.2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej
nn 0,4 kV zasilające budynki mieszkalne, na działkach nr 147,
148, 534, 538 położonych w miejscowości Chwarzenko.
23.04.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 13.04.2018 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
17.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się