Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 7.03.2018 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie ujęcia wód do celów
przeciwpożarowych ze zbiornika retencyjnego wraz z przebudową
tego zbiornika, na działkach nr: 159, 287, 288, 289 położonych
w miejscowości Kobyle.
13.03.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 7.03.2018 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie ujęcia wód do celów
przeciwpożarowych z rzeki Mała Wierzyca, na działkach nr: 26,
31, 53, 54 położonych w miejscowości Stare Polaszki.
13.03.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 7.03.2018 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych na
działkach nr: 151/3, 151/4 i 150/3 w miejscowości Chwarzenko,
gm. Stara Kiszewa, na działkach o nr ewid. 538, 147 położonych
w miejscowości Chwarzenko.
13.03.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 7.03.2018 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej
nn 0,4kV zasilające budynki mieszkalne, na działkach nr: 147,
148, 534, 538 położonych w miejscowości Chwarzenko.
13.03.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 7.03.2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 225, 235, 224/26,
224/27 położonych w miejscowości Lipy.
13.03.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.02.2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na dostosowaniu stacji
transformatorowej, linia kablowa nN-0,4kV oraz demontaż
istniejącej linii napowietrznej nN, na działkach o nr ewid.
178/8, 1, 459, 178/5, 184, 186 położonych w miejscowości Nowy
Bukowiec.
09.03.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.02.2018 r.
w sprawie umorzenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie sieci
napowietrznej nn 0,4kV, budowie sieci napowietrznej SN 15kV,
słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV/kV, budowa
sieci kablowej nn 0,4kV na działkach nr 6, 25, 26, 32, 38, 39,
41, 44/1, 44/3, 45/3, 45/13, 53/1, 54/2, 311, 312, 524, 525/2
położonych w miejscowości Stary
Bukowiec.
09.03.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.02.2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i
sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z
przepompowniami, na działkach nr 10, 17, 24, 26, 35/2, 44, 46,
84/3, 84/4, 84/5, 84/7, 85/1, 85/7, 85/10, 89, 102, 135/1, 135/2,
136, 139, 140, 141/1, 141/3, 145, 146, 150/2, 169, 177/2, 193,
200/3, 205, 260/6, 260/7, 161/1, 262, 263, 266, 267, 268, 269,
273, 274, 278, 285/1, 285/2, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 306, 307, 311, 312, 302/1, 302/2 położonych w obrębie
geodezyjnym Pałubin oraz na działkach nr 74/1, 83/1, 84, 85,
90, 91, 94, 95/2, 98/12, 121, 123 położonych w obrębie
geodezyjnym Zamek Kiszewski.
09.03.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 19.02.2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
ujęcia wód do celów przeciwpożarowych z rzeki Mała Wierzyca
na działkach nr 26, 31, 53, 54, obręb geodezyjny Stare
Polaszki, gmina Stara Kiszewa.
09.03.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 19.02.2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
ujęcia wód do celów przeciwpożarowych ze zbiornika
retencyjnego wraz z przebudową tego zbiornika na działkach nr
159, 287, 288, 289, obręb geodezyjny Kobyle, gmina Stara
Kiszewa.
09.03.2018 więcej