Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20.09.2018 r. RG-OŚ.6220.9.13.2017.2018
20.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 17 września 2018 roku. w sprawie wydania decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na budowie i przebudowie sieci napowietrznej nn 0,4kV, budowie
sieci SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn
15/0,4kV/kV, budowa sieci kablowej 0,4kV na działkach o nr ewid.
6, 25, 26, 32, 41, 44/1, 44/3, 45/3, 53/1, 54/2, 311, 312, 524,
525/2 położonych w miejscowości Stary Bukowiec, gm. Stara
Kiszewa
20.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 14.09.2018 w sprawie podjęcia postanowieniem Wójta
Gminy Stara Kiszewa nr RG-GP.6733.6.13.2018 z dnia 14 września
2018 roku zawiesonego postępowania administracyjnego dot.
wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie i przebudowie sieci
napowietrznej nn0,4kV, budowie sieci SN 15kV, słupowej stacji
transformatorowej SN/nn 15/0,4kV/kV, budowa sieci kablowej nn 0,4
kV na działkach o nr ewid 6, 25, 26 32, 41, 44/3, 45/3, 45/13,
53/1, 54/2, 311, 312, 524, 525/2 w związku z uzyskaniem
uzgodnień z 1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska nr
RDOŚ-Gd-WZP.612.96.22.2018.MP.1. z dnia 31.08.2018 r. 2.
Wójtem Gminy Stara Kiszewa nr RG-DR.7230.44.2018 z dnia
27.08.2018 r.
19.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 17.09.2018 w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
19.09.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA
z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zawieszenia postępowania o
ustalenie celu lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 5.06.2018
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego i
przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
dowodowego w celu wydania
21.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 2.08.2018 r. w sprawie udziału w postępowaniu
administracyjnym dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla
zamierzenia budowlanego planowanego w obrębie geodezyjnym
Chwarzno na działce 325/4.
03.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 29.06.2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie
29.06.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 12.06.2018
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i
sieci kanalizacji ściekowej wraz z uzbrojeniem, planowanej na
działkach o nr ewidencyjnym 43/2, 45/3, 45/6, 45/7, 195/6,
201/1, 201/2, 202/1, 202/3, 202/4, 203/1, 203/2, obr. geodezyjny
Chwarzno.
14.06.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 12.06.2018
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz
z uzbrojeniem, planowanej na działkach o nr ewidencyjnym dz. nr
128, obr. Foshuta, dz. nr 147, 148 obr. geodezyjny Chwarzenko
14.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się