Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wszczęcie postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr
225, 230/15 położonych w obr. geodez. Lipy
01.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV
zasilającej budynek mieszkalny oraz budynek letniskowy na dz. nr
ewid. 54/7, 56/2, 101/1 i 269 położonych w obrębie Górne
Maliki, Gm. Stara Kiszewa
20.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego - budowa zastawki na rzece Stara Rzeka położonej w
miejscowości Góra na działkach nr 211 i 208/6 oraz Górna
Maliki na działkach nr 110, 112, 68.
20.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wszczęcia postepowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego - budowa linii kablowej nN 0,4kV, zasilającej
zespół budynków jednorodzinnych na działkach nr 189, 159, 27,
19, 105, 115, 20/1, 20/2, 20/3, 20/6, 20/7 położonych w
obrębie geodez. Kobyle
12.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie udziału w postępowaniu
administracyjnym dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci
wodociągowej i seci kanalizacji ściekowej, planowanej na
działkach o nr eiden. 26/9, 26/10, 26/18, 26/20, 27/1, 27/15,
27/16, 27/19, 30/10, 30/12, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36/1, 37/5, 39,
40/2, 41/3, 42, 43, 44, 45, 82/6, 82/7, 88/2, 88/3, 88/17, 88/18,
103, 107, 109, 116/4, 119/4, 340, 349, 351, 366, 390, 467, 665,
673 położonych w obrębie geodez. Olpuch w gminie Stara Kiszewa
05.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zakończenia postępowania
dowodowego i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego
materiału dowodowego w celu wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny oraz
budynek letniskowy na dz. o nr ewiden. 54/7, 56/2, 101/1 oraz 269
położonych w obrębie Górne Maliki, gm. Stara Kiszewa
21.02.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji onwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i
sieci kanalizacji ściekowej, planowanej na dz. o nr ewiden.
26/9, 26/10, 26/18, 26/20, 27/1, 27/15, 27/16, 27/19, 30/10,
30/12, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36/1, 37/5, 39, 40/2, 41/3, 42, 43,
44, 45, 82/6, 82/7, 88/2, 88/3, 88/17, 88/18, 103, 107, 109,
116/4, 119/4, 340, 349, 351, 366, 390, 467, 665, 673 położonych
w obrębie geodez. Olpuch w gm. Stara Kiszewa
21.02.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego - budowa linii kablowej nN 0,4 kVz zasilającej
budynek mieszkalny oraz domek letniskowy na dz. nr 54/7, 56/2,
101/1, 269 położonych w miejscowości Górne Maliki
11.02.2020 więcej
Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń udzielonych w zakresie podatków lub opłat
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 t.j.
z dnia 2019.05.10 z późn. zm.)
02.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na
,,Budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, nn 0,4kV,
budowie linii napowietrznej SN-15kV, budowie słupowiej stacji
transformatorowej SN/nn, na działkach o nr ewiden. 85, 490/97,
61 obr. geodez. Nowe Polaszki, jako zaopatrzenie zabudowy
rekreacji indywidualnej do 35 m2 na działkach nr 490/81-490/96
oraz działkach okolicznych"
24.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się