2018-03-06

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy

 

Wójt Gminy Stara Kiszewa

 

Działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) i oraz na podstawie uchwały nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

o g ł a s z a m

otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy w zakresie:

ZADANIE 1    Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

Priorytet: Prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, organizacja turniejów i innych wydarzeń sportowych o zasięgu gminnym, udział w rozgrywkach sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim.

                       

ZADANIE 2    Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych:

 

Priorytety:

- organizacja spotkań integracyjnych, w tym międzypokoleniowych wpisujących się w obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,

- organizacja wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych, rowerowych, obozów.

 

ZADANIE 3    Działania promujące zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież

 

Priorytet:Zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym.

Wysokość środków publicznych

Numer zadania

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych

Rok 2018

Termin realizacji

1

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu

34.000 zł

do 15.12. 2018 r.

2

Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych

 

7.500 zł

 

do 15.12. 2018 r.

3

Działania promujące zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież

 

6.000 zł

 

do 31.12. 2018 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań może ulec zmianie!

Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

Ø  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817)

Ø  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

 

1.    Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Stara Kiszewa.

2.    Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3.    Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

4.    Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent, w takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.

5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.    Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym przez Gminę  Stara Kiszewa. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Stara Kiszewa.

7.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Wójtem Gminy Stara Kiszewa.

8.    Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki.

9.    Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym umową wyklucza prawo otrzymania przez organizację dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji.

 

W przypadku otrzymania dotacji oferent zobowiązany jest dostosować harmonogram
i kosztorys realizacji zadania, w tym wkład własny z zachowaniem procentowego udziału własnego przedstawionego w pierwotnej ofercie.

 

Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2018 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Stara Kiszewa.
 4. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie, lub kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.
 5. Dopuszczone jest 20% przesunięcie wydatków w pozycji jednostkowej kosztów dotacji. Przesunięcia w wydatkach budżetowych przekraczających 20% zadania realizowanego przezorganizację, objętego dotacją z budżetu gminy, mogą nastąpić w sytuacjachszczególnie uzasadnionych, za pisemną zgodą Wójta Gminy Stara Kiszewa.
 6. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

Ø  realizowanie zadań merytorycznych,

Ø  wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji zgodne z przeznaczeniem,

Ø  prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych
i sprawozdań merytorycznych,

Ø  oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

 

Termin i warunki składania ofert.

 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r. roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Oferty należy przygotować wg następujących zasad:

a)    formularz oferty należy przygotować w języku polskim,

b)    oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej lub wypełniona odręcznie w sposób czytelny,

c)    nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi,

d)    oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy"),

e)    podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.

3.    Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie pocztą na adres Urząd Gminy w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kiszewa, pok.2 w terminie do 23 marca 2018 r. do godz.15:30 (decyduje data wpływu).

 

4.    Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

a)    pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres (pieczęć oferenta),

b)    tytuł zadania,

c)    adnotacje „Nie otwierać przed terminem posiedzenia komisji”.

 

5.    Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną     odrzucone z przyczyn formalnych.

 1. Oferty nadesłane w inny sposób niż wskazany w ust.4 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
 3. Odpowiedzialność za dostarczenie ofert w terminie spoczywa na wnioskodawcy
  i żądane wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty, nie będą brane pod uwagę.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi wnioskodawca.

UWAGA:

Ø  dokumenty które stanowią załączniki do oferty winny być opisane i opatrzone kolejnym numerem (w prawym górnym rogu →Przykład: Załącznik nr 1 do oferty na realizację zadania pn.:" Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" Priorytet Nr ....... ) oraz wymienione w ofercie w porządku nadanej numeracji,

Ø  kopie dokumentów (jeżeli dotyczy) składane łącznie z ofertą powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta (osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę).

Ø  Dokumenty powinny być spięte w jedną całość.

 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

2.    Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Stara Kiszewa.

3.    Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji
i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Wójtowi Gminy Stara Kiszewa.

4.    Decyzja Wójta w sprawie wyboru rekomendowanych ofert i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.

5.    Decyzja Wójta stanowi podstawę do zawarcia umów z podmiotami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.

6.    Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

Ø  wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zgodność z niniejszym ogłoszeniem),

Ø  zasięg i ranga przedsięwzięcia

Ø  koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

Ø  wysokość wkładu własnych środków rzeczowych i/lub finansowych - minimum 15%,

Ø  osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Stara Kiszewa,

Ø  możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.

 

Postanowienia końcowe.

Oferenci zobowiązani są do:

1.    Korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niżwnioskowana.

2.    Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Stara Kiszewa na realizację zadania.

 1. Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie zgodnie Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r. roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Oferenci wyłonieni w drodze konkursu, którym przyznano dotację, zobowiązani są pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Stara Kiszewa.

5.    Dostarczenia na wezwanie właściwej komórki, jednostki organizacyjnej Urzędu
Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Kiszewa oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy www.starakiszewa.pl w dziale
„Aktualności” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać u Sekretarza Gminy Pana Andrzeja Hinc – tel. (58) 687 60 20.

 

Stara Kiszewa, dnia 2 marca 2018 r.

Wójt Gminy

Marian Pick

 

 

Załączniki

  Wzór oferty.pdf 213,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oferty.doc 205,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogloszenie_o_konkursie.doc 78,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się