Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w
art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych
04.03.2020 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy
Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację w 2020 roku zadań publicznych wspieranych przez
samorząd gminy
25.02.2020 więcej
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej Wójta Gminy Stara Kiszewa
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2020 r. z
zakresu pomocy społecznej Wójta Gminy Stara Kiszewa
03.12.2019 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego pn.: ,,Dowóz uczestników Dziennego Domu Pobytu
,,Senior ""
29.08.2019 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej
powoływanej w celu opiniowania ofert składanych w konkurs ofert
na realizację w 2019 roku zadań publicznych wspieranych przez
samorząd Gminy Stara Kiszewa.
25.02.2019 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy
Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację w 2019 roku zadań publicznych wspieranych przez
samorząd gminy
20.02.2019 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
o możliwości składania uwag do ofert na realizację zadania
publicznego pn.: ,,Pomoc osobom z grupy ryzyka uzależnień od
substancji psychoaktywnych" do dnia 14 lutego 2019 r.
07.02.2019 więcej
OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE PRZEZ GMINĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIENNEGO DOMU POBYTU
Zarządzenie Nr 3/12/18 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 6
grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota wymieniona w pkt. 3.1 dotyczy prowadzenia Dziennego
Domu Pobytu oraz dowozu uczestników. W związku z
zapytaniami dotyczącymi otwartego konkursu ofert – DDP Senior
, Wójt Gminy Stara Kiszewa odpowiada:
06.12.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
z zakresu pomocy społecznej Wójta Gminy Stara Kiszewa
03.12.2018 więcej
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA
o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego pn.: „Szkolenie młodzieży w piłce nożnej –
udział w rozgrywkach wojewódzkich”
07.09.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się