Lista artykułów

Nazwa artykułu
OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE PRZEZ GMINĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIENNEGO DOMU POBYTU
Zarządzenie Nr 3/12/18 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 6
grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota wymieniona w pkt. 3.1 dotyczy prowadzenia Dziennego
Domu Pobytu oraz dowozu uczestników. W związku z
zapytaniami dotyczącymi otwartego konkursu ofert – DDP Senior
, Wójt Gminy Stara Kiszewa odpowiada:
06.12.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
z zakresu pomocy społecznej Wójta Gminy Stara Kiszewa
03.12.2018 więcej
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA
o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego pn.: „Szkolenie młodzieży w piłce nożnej –
udział w rozgrywkach wojewódzkich”
07.09.2018 więcej
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W 2018 R. Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
05.12.2017 więcej
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA
o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego pn.: „Szkolenie młodzieży w piłce nożnej –
udział w rozgrywkach wojewódzkich”
10.08.2017 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy
działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) oraz na podstawie
uchwały Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30
listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
21.02.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 5 maja 2015
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie
05.05.2015 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 29 stycznia 2015
na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez
samorząd gminy
29.01.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się