Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół
kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy
Stara Kiszewa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa w
okresie od dnia 2 lutego do 15 maja 2018 r.
28.06.2018 więcej
Protokół z kontroli problemowej w zakresie gospodarki finansowej
przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie
przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
04.04.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego
z dnia 22 listopada 2017 r. Budowa Żłobka Maluch - Edycja 2016
13.02.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego
z dnia 25 października 2017 r. dot. kompleksowej kontroli w GOPS
w Starej Kiszewie
06.11.2017 więcej
Projekt wystąpienia pokontrolnego
z dnia 26 października 2017 r. dot. wykorzystania dotacji
otrzymanej z budżetu państwa w 2016 roku na realizację
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 ,,Maluch"- edycja 2016
03.11.2017 więcej
Protokół z kontroli kompleksowej
z dnia 6 października 2017 r. przeprowadzonej w GOPS w Starej
Kiszewie
06.11.2017 więcej
Informacja pokontrolna
z dnia 11 marca 2016 r. RPO 2007-2013 Modernizacja oczyszczalni
ścieków
13.02.2018 więcej
Protokół kontroli ZUS
z dnia 8 lutego 2016 r.
13.02.2018 więcej
Protokół kontroli UKS
z dnia 21 grudnia 2015 r.
13.02.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się