Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 18.12.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.12.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na
działce o nr ewid. 172 położonej w miejscowości Nowe
Polaszki, gm. Stara Kiszewa.
20.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.12.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na
działce o nr ewid. 101 położonej w miejscowości Czerniki, gm.
Stara Kiszewa.
20.12.2017 więcej
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 oraz
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 oraz
statystycznej liczbie uczniów
13.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 7.12.2017 r.
w sprawie umorzenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego
13.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 8.12.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na
działce o nr ewid. 168 położonej w miejscowości Zamek
Kiszewski, gm. Stara Kiszewa.
11.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 7.12.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa i
przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4kV, budowie sieci
napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn
15/0,4 kV/kV, budowa sieci kablowej nn 0,4kV na działkach nr 6,
25, 26, 32, 38, 39, 41, 44/1, 44/3, 45/3, 45/13, 53/1, 54/2, 311,
312, 524, 525/2 położonych w miejscowości Stary Bukowiec.
07.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 22 listopada 2017 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bartoszylas w
gminie Stara Kiszewa dot. dz. geod. 63 i 65 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
22.11.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.11.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej
grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie aglomeracji Stara
Kiszewa, w obrębie geodezyjnym Pałubin i Zamek Kiszewski.
21.11.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 10.10.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie
10.10.2017 więcej