Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 26.02.2018
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
27.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 26.02.2018
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu Konarzyny obejmującego
działki nr 485/1, 163/10, 292/2, 292/14, 292/17
27.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.02.2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego
26.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 19.02.2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
ujęcia wód do celów przeciwpożarowych z rzeki Mała Wierzyca
na działkach
20.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 19.02.2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
ujęcia wód do celów przeciwpożarowych ze zbiornika
retencyjnego
20.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.02.2018 r.
w sprawie umorzenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie sieci
napowietrznej nn 0,4kV, budowie sieci napowietrznej
13.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.02.2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii
elektroenergetycznej kablowej nn na działkach nr 538, 147
położonych w miejscowości Chwarzenko.
13.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.02.2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa i przebudowa
sieci napowietrznej nn 0,4kV, budowie sieci napowietrznej SN
15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV/kV,
budowa sieci kablowej nn 0,4kV na działkach nr 6, 25, 26, 32,
41, 44/1, 44/3, 45/3, 45/13, 53/1, 54/2, 311, 312, 524, 525/2
położonych w miejscowości Stary Bukowiec.
13.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.02.2018 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie siłowni plenerowej wraz z
placem relaksu, na działce o nr ewid. 234 położonej w
miejscowości Nowe Polaszki.
13.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.02.2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii
napowietrzno- kablowej nn 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne
na działkach nr 147, 148, 534, 538 położonej w obrębie
geodezyjnym Chwarzenko.
13.02.2018 więcej