Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 maja
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków
30.05.2017 więcej
Uchwała nr XVIII/171/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu "Program sektorowy rozwoju rynku
pracy, edukacji i aktywizacji społecznej Kościerskiego Obszaru
Funkcjonalnego obejmującego obszar powiatu kościerskiego"
30.05.2017 więcej
Uchwała nr XVIII/170/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu "Koncepcja Informatycznego
Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej, w tym analiza
wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego
systemu obsługi informacji turystycznej"
30.05.2017 więcej
Uchwała nr XVIII/169/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu "Program Sektorowy Rozwoju
Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego"
30.05.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu "Program Sektorowy Energetyki
Odnawialnej w tym analiza zasobów odnawialnych źródeł energii
i możliwości ich wykorzystania"
30.05.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 18 maj
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Kiszewa na lata 2017-2024.
30.05.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 maja 201
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 roku na
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej
nr 208011G na odcinku Stara Kiszewa-Bartoszylas"
30.05.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na
finansowanie zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gminy Stara Kiszewa.
30.05.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 30 marca
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Konarzyny
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 30 marca
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew
i krzewów
05.04.2017 więcej