Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie nr 512630-N-2017 z dnia 2017-05-19
Gmina Stara Kiszewa: Przebudowa drogi transportu rolnego w
miejscowości Stare Polaszki Ogłoszenie o zamówieniu - roboty
budowlane
19.05.2017 więcej
Ogłoszenie nr 505740-N-2017 z dnia 2017.05.15
Gmina Stara Kiszewa: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w
miejscowościach Konarzyny, Cięgardło, Olpuch i Stara Kiszewa z
rozbudową oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie dla zadania
(części) 1 i 2
15.05.2017 więcej
RG.ZP.272.3.2017 Zaproszenie do składania ofert
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro Gmina Stara Kiszewa zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie zamówienia obejmującego: Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 208011G na odcinku Stara Kiszewa -
Bartoszylas”.
29.03.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu Przebudowa drogi gminnej nr 208011G na odcinku Stara Kiszewa - Bartoszylas
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane znak:
RG_ZP.272.2.2017
27.02.2017 więcej
Ogłoszenie nr 11243 - 2017 z dnia 2017-01-19 r. Stara Kiszewa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Ogłoszenie nr 11243 - 2017 z dnia 2017-01-19 r. Stara Kiszewa:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
19.01.2017 więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Stara Kiszewa: Zakup, dostawa i instalacja sprzętu sieciowego,
komputerowego, multimedialnego i wyposażenia pracowni
przedmiotowych oraz zakup i wdrożenie platformy elearningowej
22.12.2016 więcej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystnejszej oferty
Dot.: postępowania: Zakup, dostawa i instalacja sprzętu
sieciowego, komputerowego, multimedialnego i wyposażenia
pracowni przedmiotowych oraz zakup i wdrożenie platformy
e-learningowej dla szkół
19.12.2016 więcej
Informacja z sesji otwarcia ofert
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer
sprawy: ZP.271.12.2016.
19.12.2016 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: zamówienia publicznego RG-ZP.272.5.2016 na "Remont
drogi transportu rolnego w miejscowości Konarzyny"
12.12.2016 więcej