Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.10.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie małej architektury - placu
zabaw na działce o nr ewid. 211/1 położonej w miejscowości
Lipy.
05.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.10.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie małej architektury - placu
zabaw w obrębie Górne Maliki.
05.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.10.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na
działkach o nr ewid. 100/7, 100/9 i 100/10 w obrębie Zamek
Kiszewski.
05.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 29.09.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.09.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy placu zabaw w
miejscowości Wilcze Błota.
28.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.09.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy placu zabaw w
miejscowości Lipy.
28.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.09.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy placu zabaw w
miejscowości Górne Maliki
28.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 23.09.2016 r.
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
26.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.09.2016 r.
Wójt Gminy Stara Kiszewa działając zgodnie z art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z 2008 r.)
22.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.09.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – częściowa
rozbiórka linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowie linii kablowej
0,4 kV.
22.09.2016 więcej