Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.09.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy placu zabaw w
miejscowości Górne Maliki
28.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 23.09.2016 r.
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
26.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.09.2016 r.
Wójt Gminy Stara Kiszewa działając zgodnie z art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z 2008 r.)
22.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.09.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – częściowa
rozbiórka linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowie linii kablowej
0,4 kV.
22.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 6.09.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z
uzbrojeniem na działkach o nr ewid. 27/1, 27/2, 28/1, 28/2,
29/1, 29/5, 29/11, 29/14, 109/17, 109/18, 109/21, 148 w obrębie
Chwarzenko, na działkach o nr ewid. 63, 71, 79, 80, 81, 85,
88/2, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97,106, 124,
125, 126, 127, 128, 141, 145 w obrębie Foshuta, na działkach o
nr ewid. 240, 241, 244, 245 w obrębie Nowe Polaszki oraz na
działkach o nr ewid. 96/3, 127/4, 132, 134, 140/6, 142, 143/1,
143/3, 144, 145/1, 145/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4,
150/5,150/7, 150/11, 150/12, 151, 152/1, 152/5, 152/6, 152/7,
152/10, 153/1, 153/2, 159, 160, 161/2, 161/3, 165,166/1, 166/2,
166/3, 189, 213/1, 220, 222/2, 302, 304, 518, 519, 520 w obrębie
Stary Bukowiec.
06.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 2.09.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego na
działkach o nr ewid. 208, 210, 212, 214, 240 położonych w
miejscowości Nowe Polaszki.
05.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 25.08.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego na
działkach o nr ewid. 208, 210, 212, 214 położonych w
miejscowości Nowe Polaszki.
29.08.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.08.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV przeznaczonej do dystrybucji energii
elektrycznej,
11.08.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 27.07.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej
słupowej, linii napowietrzno - kablowej SN 15 kV oraz linii
napowietrzno kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne
inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 177/1,
177/2, 178/2, 213, 218/1, 219, 220/1, 220/2, 256/12, 256/22
położonych w obrębie Pałubin.
10.08.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 8.08.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na przystosowaniu koryta rzeki
Wierzycy do przeprowadzenia wód wezbraniowych w km 105 000 135
000 na działkach o nr ewid.: 431 w obrębie Olpuch, gm. Stara
Kiszewa, 44, 208/3 obręb Nowy Bukowiec, 8/2, 72, 80/2, 83, 84,
85, 87, 90/2, 104/2, 105, 106, 107 obręb Stary Bukowiec, 48,
65/5, 66/4, 163, 165 obręb Ruda.
08.08.2016 więcej