Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 23.05.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej
słupowej, linii napowietrzno kablowej SN 15 kV zasilającej
budynki rekreacji indywidualnej, na działkach o nr ewid. 61, 85,
91, 490/97 położonych w obrębie Nowe Polaszki.
24.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 22.05.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii
napowietrzno-kablowej nn 0,4kV w obrębie geodezyjnym Góra na
działkach nr 215/5, 220/1, 50/3, 220/4, 50/4, 215/13, 215/14,
221/3, 223/1.
23.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 24.04.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz słupowej stacji
transformatorowej SN/nn, na działkach o nr ewid. 281/9, 282, 261
w obrębie Zamek Kiszewski oraz na działce o nr ewid. 190/2 w
obrębie Chwarzno.
25.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.04.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa wodociągu
PEdn90L=~150m na działkach nr 122, 105 położonej w obrębie
geodezyjnym Kobyle.
13.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 3.04.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrzno- kablowej
SN 15 kV zasilającej budynki rekreacji indywidualnej na
działkach nr 91, 61, 490/97, 85 położonych w miejscowości
Nowe Polaszki.
13.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 21.03.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przenoski kajakowej wraz z
przystanią, na działkach o nr ewid. 110/3, 110/4, 165, 171,
286/2, 288 położonych w obrębie Zamek Kiszewski.
03.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa
elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV i nn 0,4kV, budowa
słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr 281/9,
282, 261 położonej w obrębie geodezyjnym Zamek Kiszewski oraz
na działce nr 190/2 położonej w obrębie geodezyjnym Chwarzno.
03.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.01.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przenoski kajakowej wraz z
przystanią, na działkach o nr ewid. 110/3, 110/4, 165, 171,
286/2, 288 położonych w obrębie Zamek Kiszewski.
31.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.01.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przenoski kajakowej na
działkach o nr ewid. 9/3, 79/5, 125 położonych w obrębie
Stary Bukowiec.
31.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.01.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i
przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przenoski
kajakowej oraz przystani kajakowej na rzece Wierzycy, na
działkach o nr ewid. 33/3, 55/6, 62/1, 65/5, 65/6 położonych w
obrębie Ruda.
31.01.2017 więcej