Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 14.06.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego na budowie wodociągu, na
działkach o nr ewid. 122, 105 w obrębie Kobyle.
28.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 26.06.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV przeznaczonej do dystrybucji energii
elektrycznej, na działkach o nr ewid. 193/12, 194/2, 194/1, 189,
190/1, 190/2 w obrębie Chwarzno.
28.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 19.06.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku gospodarczego na
działce o nr ewid. 8/16, inwestycja realizowana będzie na
działkach o nr ewid. 8/5, 8/16, 490/13, 490/11, w obrębie Nowe
Polaszki.
28.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu Bartoszylas (zmiana
dotyczy dz. geod. nr 63, 65) oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w/wym projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
06.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 1.06.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i
przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii
napowietrzno – kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek
mieszkalny, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.
215/5, 220/1, 50/3, 220/4, 50/4, 215/13, 215/14, 221/3, 223/1, w
obrębie Góra.
02.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 10.05.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie wodociągu, na działkach o
nr ewid. 122, 105 w obrębie Kobyle.
30.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 10.05.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa przyłącza
kablowego 0,4kV w celu zasilenia budynku gospodarczego na
działce nr 8/16 położonej w miejscowości Nowe Polaszki
dotyczy działek nr 8/5, 8/16, 490/13, 490/11.
30.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 10.05.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr
193/12, 194/2, 194/1, 189, 190/1, 190/2 położonych w obrębie
geodezyjnym Chwarzno.
30.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 24.05.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV przeznaczonej do dystrybucji energii
elektrycznej, na działkach o nr ewid. 193/12, 194/2, 194/1, 189,
190/1, 190/2, w obrębie Chwarzno.
26.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 24.05.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku gospodarczego na
działce o nr ewid. 8/16, inwestycja realizowana będzie na
działkach o nr ewid. 8/5, 8/16, 490/13, 490/11, w obrębie Nowe
Polaszki.
26.05.2017 więcej