Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 14.08.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 146, 149/1,
149/2, 149/3, 149/4, 35/1, 35/2, 311/2, 31/2 położonych w
miejscowości Pałubin.
16.08.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 10.08.2017 r.
w sprawie umorzenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego
11.08.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 8.08.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działce nr 366
położonej w obrębie geodezyjnym Chwarzno.
08.08.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.07.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i
przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii
kablowej nn - 0,4 kV od istniejącej stacji transformatorowej
poprzez projektowane złącze kablowe, przewidzianej do
realizacji na działkach o nr ewid. 127/4, 154/2, 101/7, w
obrębie Stary Bukowiec.
01.08.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 19.07.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej
20.07.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 17.07.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej
nn - 0,4 kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn
– 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.
161/8, 161/9, 161/10, 161/11, 161/12, 162/1, w obrębie Stary
Bukowiec.
20.07.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.07.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przenoski kajakowej na
działkach o nr ewid. 9/3, 79/5, 125 położonych w obrębie
Stary Bukowiec.
05.07.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 03.07.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii
napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 161/8, 161/9,
161/10, 161/11, 161/12, 162/1 położonych w obrębie geodezyjnym
Stary Bukowiec.
04.07.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 3.07.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie linii napowietrzno –
kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny, przewidzianej
do realizacji na działkach o nr ewid. 215/5, 220/1, 50/3,
220/4, 50/4, 215/13, 215/14, 221/3, 223/1, w obrębie Góra.
03.07.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.06.2017 r.
w sprawie umorzenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego na budowie stacji
transformatorowej słupowej, linii napowietrzno kablowej SN 15 kV
zasilającej budynki rekreacji indywidualnej, na działkach o nr
ewid. 61, 85, 91, 490/97 położonych w obrębie Nowe Polaszki,
gm. Stara Kiszewa.
30.06.2017 więcej